อบรม DLIT และ Active Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning ณโรงเรียนภูดินแดงวิทยา อบจ.สกลนคร

บุญเผหวด

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อบจ.สกลนคร ได้เข้าร่วมการแสดงฟ้อนรำ การแสดง ในงานบุญเผหวด ซึ่งเป็นบุญประจำปี ที่ชาวบ้านขามได้จัดงานขึ้นทุกๆปี

รับมอบตัว นร.

คณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องต้นแบบ (หอพัก) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนภูดินแดงวิทยา ประจำปีการศึกษา 1/2560

รานงานและมอบตัว

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อบจ.สกลนคร แจ้งนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนต้นแบบ ให้แต่งการด้วยเครื่องแบบนักเรียน กำหนดการรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.

Welcome P.D.

จากนโยบายด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนมาตรฐาน จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดสกลนคร นักเรียนที่เรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะต้องเป็น "คนดี คนเก่ง มีใจรักท้องถิ่น" เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้เลือกให้โรงเรียนภูดินแดงวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Announce


การสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องต้นแบบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนภูดินแดงวิทยา http://www.pdd.ac.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้โดยตรงที่โรงเรียนภูดินแดงวิทยา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถติดต่อขอรับใบสมัครที่โรงเรียนภูดินแดงวิทยาได้โดยตรง หรือ ครูแนะแนวประจำโรงเรียนเดิมของนักเรียน หรือ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

News & Events

14/03/2017

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล วิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "สิรินธรคัพ" ณ สนามกีฬากลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร