โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยชั้นเรียนแบบเข้ม

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยชั้นเรียนแบบเข้มโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านดีเด่น

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านดีเด่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนครพร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมคณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จัดกิกรรมพิธีไหว้ครู

การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อบรม DLIT และ Active Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning ณโรงเรียนภูดินแดงวิทยา อบจ.สกลนคร

บุญเผหวด

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อบจ.สกลนคร ได้เข้าร่วมการแสดงฟ้อนรำ การแสดง ในงานบุญเผหวด ซึ่งเป็นบุญประจำปี ที่ชาวบ้านขามได้จัดงานขึ้นทุกๆปี

รับมอบตัว นร.

คณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องต้นแบบ (หอพัก) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนภูดินแดงวิทยา

Welcome P.D.

จากนโยบายด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนมาตรฐาน จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดสกลนคร นักเรียนที่เรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะต้องเป็น "คนดี คนเก่ง มีใจรักท้องถิ่น" เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้เลือกให้โรงเรียนภูดินแดงวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Announce