Untitled Document
อบจ.สกลนครโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ค้นหา
 
 
   
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สอบปลายภาคเรียน 1/2558 ระหว่าง วันที่ 28-30 ตุลาคม 2558
 
   
  Demo 2
กีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สกลนคร
กิจกรรมวันแม่
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
พิธีไหว้ครู 2558
 
  Untitled Document
       ข่าว ภด.
 
       วีดีโอ
 
Untitled Document
สายตรงผู้บริหาร
 
คณะครูและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
 
หน้าเว็บสำหรับ...
ครูและบุคลากร
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า
 
 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบ SMSS
ระบบประกันสุขภาพนักเรียน
 
สื่อนวัฒกรรมครู
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนภูดินแดงวิทยาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
(ดู 1102 ครั้ง)
รายงานผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเเต็ม มัธยมศึกาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
(ดู 6607 ครั้ง)
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ
เรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรมตามรอยคำขวัญ
จังหวัดสกลนคร”
(ดู 1123 ครั้ง)
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 (ว 31201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ดู 1070 ครั้ง)
 
       
  Untitled Document
© Copyright 2015 - 2016 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์/โทรสาร 042-704943
ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เทียนให้แสง ภูดินแดงให้ปัญญา
นักเรียนภูดินแดงวิทยา