Untitled Document
อบจ.สกลนครโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ค้นหา
 
 
   
ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนภูดินแดงวิทยา :: ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรปวีร์ ดีสุกใส คนเก่งของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อ “รอยพระบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย :: โรงเรียนภูดินแดงวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่าง 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2558
 
   
  Demo 2
"ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 34
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
แข่งเรือยาว
กิจกรรมวันแม่
 
  Untitled Document
       ข่าว ภด.
 
       วีดีโอ
 
Untitled Document
สายตรงผู้บริหาร
 
คณะครูและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
 
หน้าเว็บสำหรับ...
ครูและบุคลากร
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า
 
 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบ SMSS
ระบบประกันสุขภาพนักเรียน
 
สื่อนวัฒกรรมครู
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนภูดินแดงวิทยาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
(ดู 1162 ครั้ง)
รายงานผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเเต็ม มัธยมศึกาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
(ดู 6693 ครั้ง)
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ
เรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรมตามรอยคำขวัญ
จังหวัดสกลนคร”
(ดู 1182 ครั้ง)
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 (ว 31201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ดู 1135 ครั้ง)
 
       
  Untitled Document
© Copyright 2015 - 2016 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์/โทรสาร 042-704943
ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เทียนให้แสง ภูดินแดงให้ปัญญา
นักเรียนภูดินแดงวิทยา