Untitled Document
อบจ.สกลนครโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ค้นหา
 
 
   
ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนภูดินแดงวิทยา :: ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรปวีร์ ดีสุกใส คนเก่งของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อ “รอยพระบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
   
  Demo 2
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย
5 ธันวามหาราชา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์
กีฬาสีภายใน 2558
"ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 34
 
   Untitled Document
       ข่าว ภด.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ในโครงการโรงเรียนต้นแบบ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว ในวันที่ 2 เมษายน 2559 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้โทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ดังนี้
ลำดับที่ 1-25 อ.ธิติยา สิมสุนธุ์ โทร. 095-1683028
ลำดับที่ 26-50 อ.ระวีวรรณ เติมสุธา โทร. 090-2294879
ลำดับที่ 51-75 อ.เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ โทร. 095-6622355
ลำดับที่ 76-100 อ.ศุภชัย ทวีพันธ์ โทร. 0956612586
ลำดับที่ 101-120 อ.ณัฐณิชา ดวงแก้ว โทร. 088-7437140

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ระดับชั้น รับสมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบ ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว
ม.4
ห้องนักเรียนต้นแบบ
8-14 ก.พ. 59
(เวลา 08:30-16.30 น.)
17 ก.พ.59 20-21 ก.พ.59 8 มี.ค. 59 29 มี.ค.59
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
พร้อมเตรียมอุปกรณ์
เครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วย
หมายเหตุ ::
1) การสมัคร สามารถสมัครได้ตามเว็บไซต์โรงเรียนภูดินแดงวิทยา http://www.pdd.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือ ติดต่อสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2) กำหนดวันสอบคัดเลือก
              - สอบข้อเขียน 20 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
              - สอบสัมภาษณ์ 21 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
3) วันมอบตัว ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนต้นแบบ ต้องมอบบตัวเข้าเรียน โดยมีบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองโดยชอลด้วยกฏหมาย เป็นผู้ทำสัญญามอบตัว ในวันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
4) นักเรียนต้องมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยล่ะ 20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับดูในโทรศัพท์

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์ม รับสมัคร ม.1 และ ม.4 หรือ สมัครแบบออนไลน์ที่ เมนู การรับสมัคร >> สมัครเข้าเรียนออนไลน์


       วีดีโอ ภด.
 
Untitled Document การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
สายตรงผู้บริหาร
 
คณะครูและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
 
หน้าเว็บสำหรับ...
ครูและบุคลากร
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า
 
 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบ SMSS
ระบบประกันสุขภาพนักเรียน
 
สื่อนวัฒกรรมครู
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา (ดู 1490 ครั้ง)
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนภูดินแดงวิทยาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
(ดู 1331 ครั้ง)
รายงานผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเเต็ม มัธยมศึกาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
(ดู 7017 ครั้ง)
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ
เรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรมตามรอยคำขวัญ
จังหวัดสกลนคร”
(ดู 1327 ครั้ง)
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 (ว 31201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ดู 1290 ครั้ง)
 
       
  Untitled Document
© Copyright 2015 - 2017 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์/โทรสาร 042-099762 , 091-8641632
ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เทียนให้แสง ภูดินแดงให้ปัญญา
นักเรียนภูดินแดงวิทยา