Untitled Document
อบจ.สกลนครโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ค้นหา
 
 
   
ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนภูดินแดงวิทยา :: ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรปวีร์ ดีสุกใส คนเก่งของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อ “รอยพระบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
   
  Demo 2
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย
5 ธันวามหาราชา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์
กีฬาสีภายใน 2558
"ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 34
 
  Untitled Document
       ข่าว ภด.

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ระดับชั้น รับสมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบ ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว
ม.4
ห้องนักเรียนต้นแบบ
8-14 ก.พ. 59
(เวลา 08:30-16.30 น.)
17 ก.พ.59 20-21 ก.พ.59 1 มี.ค. 59 5 มี.ค.59 12 มี.ค.59
หมายเหตุ ::
1) การสมัคร สามารถสมัครได้ตามเว็บไซต์โรงเรียนภูดินแดงวิทยา http://www.pdd.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือ ติดต่อสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2) กำหนดวันสอบคัดเลือก
              - สอบข้อเขียน 20 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
              - สอบสัมภาษณ์ 21 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
3) วันมอบตัว ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนต้นแบบ ต้องมอบบตัวเข้าเรียน โดยมีบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองโดยชอลด้วยกฏหมาย เป็นผู้ทำสัญญามอบตัว ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
4) นักเรียนต้องมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยล่ะ 20


ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
หนังสือรับรองสภาพครอบครัว
แบบฟอร์ม รับสมัคร ม.1 และ ม.4 หรือ สมัครแบบออนไลน์ที่ เมนู การรับสมัคร >> สมัครเข้าเรียนออนไลน์
หมายเหตุ :: ในวันยื่นเอกสารให้นำหนังสือรับรองสภาพครอบครัวมาด้วย


       วีดีโอ ภด.
 
Untitled Document
สายตรงผู้บริหาร
 
คณะครูและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
 
หน้าเว็บสำหรับ...
ครูและบุคลากร
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า
 
 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบ SMSS
ระบบประกันสุขภาพนักเรียน
 
สื่อนวัฒกรรมครู
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนภูดินแดงวิทยาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
(ดู 1240 ครั้ง)
รายงานผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเเต็ม มัธยมศึกาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
(ดู 6855 ครั้ง)
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ
เรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรมตามรอยคำขวัญ
จังหวัดสกลนคร”
(ดู 1247 ครั้ง)
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 (ว 31201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ดู 1209 ครั้ง)
 
       
  Untitled Document
© Copyright 2015 - 2017 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์/โทรสาร 042-099762
ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เทียนให้แสง ภูดินแดงให้ปัญญา
นักเรียนภูดินแดงวิทยา