Untitled Document
อบจ.สกลนครโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ค้นหา
 
 
   
ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนภูดินแดงวิทยา :: ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรปวีร์ ดีสุกใส คนเก่งของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อ “รอยพระบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
   
  Demo 2
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย
5 ธันวามหาราชา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์
กีฬาสีภายใน 2558
"ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 34
 
   Untitled Document
       ข่าว ภด.

ประกาศสอบราคาหนังสือเรียนโรงเรียนภูดินแดงวิทยา


       วีดีโอ ภด.
 
Untitled Document
สายตรงผู้บริหาร
 
คณะครูและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
 
หน้าเว็บสำหรับ...
ครูและบุคลากร
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า
 
 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบ SMSS
ระบบประกันสุขภาพนักเรียน
 
สื่อนวัฒกรรมครู
เว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา (ดู 1490 ครั้ง)
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนภูดินแดงวิทยาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
(ดู 1511 ครั้ง)
รายงานผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเเต็ม มัธยมศึกาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
(ดู 7390 ครั้ง)
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ
เรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรมตามรอยคำขวัญ
จังหวัดสกลนคร”
(ดู 1436 ครั้ง)
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 (ว 31201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ดู 1425 ครั้ง)
 
       
  Untitled Document
© Copyright 2015 - 2017 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์/โทรสาร 042-099762 , 091-8641632
ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เทียนให้แสง ภูดินแดงให้ปัญญา
นักเรียนภูดินแดงวิทยา