[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
www.pdd.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
***เปิดรับสมัครนักเรียนต้นแบบวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 🚨กำหนดการรับสมัคร 🎉 ✅ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ✅ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ✅ สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ✨ สอบออนไลน์ ( ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ) 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 13.00-15.00 น. สอบสัมภาษณ์ ✅ ประกาศผลสอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ✅ การรายงานตัว /มอบตัว วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 09.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมฟ็อกเทลโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  
ข้อมูลสถานศึกษา  
 

 
อักษรย่อ

              ภ.ด.          
 
คติพจน์
 
สุสฺ  สูสํ  ลภเต  ปญฺญํ 
คือ ฟังให้ดีเถิด แล้วจะเกิดปัญญา

คำขวัญ

 
เรียนให้รู้   ดูให้งาม   ทำให้เป็น   เล่นให้เลิศ
 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
แต่งกายงาม  น้ำใจดี
 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 
สืบสานประเพณี  มีวินัย  ใส่ใจวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

สีประจำโรงเรียน

                                                                        ฟ้า    หมายถึง  ความอ่อนโยน ความเรียบร้อย
                                                      แดง  หมายถึง  ความแข็งแกร่ง อดทน

วิสัยทัศน์ (Vision)
                   
องค์กรคุณภาพ     วิชาการเป็นเลิศ   ผู้เรียนมีทักษะชีวิต

พันธกิจ (Mission)
 
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มุ่งส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  โดยให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก
2) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน การสอน การวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา มีวิจารณญาณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
4) ส่งเสริมและดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศและมุ่งเน้นพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม   แนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมและสัมพันธภาพที่ดีในการจัดการศึกษาด้วยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าประสงค์  (Goals)
 
1. ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ        มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบได้
2. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป  การศึกษาและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี    ปลอดสิ่งเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา มีวิญญาณความเป็นครูมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
5. ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร  ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา