[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
www.pdd.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
รับสมัคร ( นักเรียนต้นแบบวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ) *** รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 9-25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สมัครระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา และทางเว็บไซต์โรงเรียน และรับสมัคร ม.1 และ ม.4 (นักเรียนไป-กลับ ประจำปีการศึกษา 2565) รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 9-25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 11 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นายธนากร ม่วงนาครอง

เข้าชม : 0    จำนวนการดาวน์โหลด : 43 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จํานวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้ นการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะการอา่ นภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 4 จํานวน 8 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบ
ฝึกทักษะ จํานวน 24 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน
40 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ จํานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบค่า t–test แบบ Dependent Sample
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการอา่ นภาษาองั กฤษเพอื่ ความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพ 81.30/79.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6333 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
ร้อยละ 63.33
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียน รายวิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนชุดระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
      รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วย Flash กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5