[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
www.pdd.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
***เปิดรับสมัครนักเรียนต้นแบบวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 🚨กำหนดการรับสมัคร 🎉 ✅ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ✅ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ✅ สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ✨ สอบออนไลน์ ( ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ) 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 13.00-15.00 น. สอบสัมภาษณ์ ✅ ประกาศผลสอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ✅ การรายงานตัว /มอบตัว วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 09.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมฟ็อกเทลโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวอุบล ไชยชนะ

เข้าชม : 0    จำนวนการดาวน์โหลด : 22 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาประกอบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (7E)  เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สังกัดองค์กร
บริหารส่วนจังหวัดสกลนครจำนวน 1 ห้องเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2565 จำนวน
นักเรียนทั้งหมด 28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่
ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน คือ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง 2) ชุดกิจกรรม
สะเต็มศึกษาประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)  เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ5) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ค่า t-test Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความ
ผลการวิจัยพบว่า
               1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาประกอบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (7E)  เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ81.29 /80.75 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
               2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาประกอบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)  เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
               3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)  เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
      การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีผ้าย้อมคราม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียน รายวิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนชุดระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2