สื่อ นวัตกรรมครู

      เครื่องมือสำคัญของครู ก็คือ สื่อ คำว่า "สื่อ" (Media) เป็นคำที่มาจากภาษาละตินว่า"medium" แปลว่า "ระหว่าง" หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรง ตามวัตถุประสงค์ เมื่อมีการนำสื่อมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ก็เรียกสื่อนั้นว่า "สื่อการเรียนการสอน" (Instruction Media)
      เครื่องมือสำคัญของครู ก็คือ สื่อ คำว่า "สื่อ" (Media) เป็นคำที่มาจากภาษาละตินว่า"medium" แปลว่า "ระหว่าง" หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อมีการนำสื่อมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ก็เรียกสื่อนั้นว่า "สื่อการเรียนการสอน" (Instruction Media) หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามที่บรรจุเนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้เนื้อหา หรือ สาระนั้น ๆ

ครูพัชนี ใบธรรม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชากิจกรรมแนะแนว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

View. 1892
Date. 5 มกราคม 2561

ครูอเนกพงค์ สุนทรจิต

จัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

View. 605
Date. 1 กุมภาพันธ์ 2561