ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนต้นแบบ
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อบจ.สกลนคร
ประจำปีการศึกษา 2562