ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโสภา ทวีพันธ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :0863505914
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา