ชื่อ - นามสกุล :นายสมพร จ่องสละ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานกิจการหอพัก
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการหอพัก
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกิจการหอพัก