ชื่อ - นามสกุล :นางขวัญใจ เครือบุตรดี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้