ชื่อ - นามสกุล :นางศรินทร์ธร วรชิน
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :0951684863
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยา