ชื่อ - นามสกุล :นายมานพ จันทวงศ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา