ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศรินทร ขันทะชา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : การเลื่อนขั้นเงินเดือน