ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธิติยา สิมสินธุ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานสวัสดิการ
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสวัสดิการ