ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิรวรรณ ทองไสย
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล