ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนสุระทุม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนากิจกรรมผู้เรียน/ทุน อบจ.
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนากิจกรรมผู้เรียน/ทุน อบจ.