ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ