ชื่อ - นามสกุล :นางพัชนี ใบธรรม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานแนะแนว
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแนะแนว