เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คำตอบ หรือข้อสรุปรวม ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์

ครูสุริยา ศรีทุมมา

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

View. 512
Date. 1 มิถุนายน 2559

นางพัชนี ใบธรรม

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีเว็บสนับสนุน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

View. 1233
Date. 1 มิถุนายน 2561

นางพัชนี ใบธรรม

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

View. 1089
Date. 1 มิถุนายน 2561

 

นางพัชนี ใบธรรม

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

View. 2081
Date. 26 มิถุนายน 2561

นายพิมล พักตะไชย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วย พระพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ

View. 1725
Date. 5 มิถุนายน 2561

นางภิลัยวัณย์ วิภาวิน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาประกอบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พานบายศรีสู่ขวัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

View. 1171
Date. 29 มิถุนายน 2561


นางภิลัยวัณย์ วิภาวิน

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยตามแนว ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

View. 1571
Date. 29 มิถุนายน 2561

นายกำแพง ไชยมาตย์

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิค เพื่อส่งเสริมความสามารถกาารทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

View. 1309
Date. 2 กรกฎาคม 2561

นายทนงค์ศักดิ์ ผิวบุญเรือง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

View. 982
Date. 29 สิงหาคม 2561