ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ (ประเภทห้องเรียนต้นแบบ) ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ระดับชั้น รับสมัคร รอบที่ 1 ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1
รับสมัคร รอบที่ 2 ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2
สอบคัดเลือก ประกาศผล
สอบคัดเลือก
รายงานตัว
และมอบตัว
เข้าค่าย
ม.4
ห้องเรียนต้นแบบ
1-10 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2562 12-21 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562 23 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 18-22 มี.ค. 2562
หมายเหตุ ::
1) การสมัคร สามารถสมัครได้ตามเว็บไซต์โรงเรียนภูดินแดงวิทยา http://www.pdd.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ระบบจะเริ่มเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ในวันที่ 12-21 ก.พ. 2562) หรือ ติดต่อสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2) กำหนดวันสอบคัดเลือก
            - สอบข้อเขียน 23 ก.พ. 2562 ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.
            - สอบสัมภาษณ์ 23 ก.พ. 2562 ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
3) วันมอบตัว ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนต้นแบบ ต้องมอบบตัวเข้าเรียน โดยมีบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฏหมาย เป็นผู้ทำสัญญามอบตัว
           ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
4) ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับการเข้าค่าย 5 วัน

 
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัคร ม.4 (ห้องต้นแบบ)
ระบบ รับสมัครออนไลน์ (ห้องต้นแบบ)
ฟอร์มหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว


ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัคร ม.1
ประกาศรับสมัคร ม.4 (โควต้า,ทั่วไป)
ฟอร์มใบสมัคร ม.1
ฟอร์มใบสมัคร ม.4 (โควต้า,ทั่วไป)