รายชื่อผู้สมัครสอบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562

สถิติผู้สมัคร รอบที่ 1 :: 1 ก.พ.61 = 6 คน | 2 ก.พ.61 = 5 คน | 3 ก.พ.61 = 1 คน | 4 ก.พ.61 = 2 คน | 5 ก.พ.61 = 6 คน | 6 ก.พ.61 = 21 คน |
7 ก.พ.61 = 11 คน | 8 ก.พ.61 = 11 คน | 9 ก.พ.61 = 11 คน | 10 ก.พ.61 = 7 คน | รวมทั้งหมด 81 คน

สถิติผู้สมัคร รอบที่ 2 :: 12 ก.พ.61 = 7 คน | 13 ก.พ.61 = 1 คน | 14 ก.พ.61 = 2 คน | 15 ก.พ.61 = 0 คน | 16 ก.พ.61 = 0 คน | 17 ก.พ.61 = 5 คน |
18 ก.พ.61 = 2 คน | 19 ก.พ.61 = 0 คน | 20 ก.พ.61 = 0 คน | 21 ก.พ.61 = 4 คน | รวมทั้งหมด 21 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล สำเร็จการศึกษา ม.3 จากโรงเรียน เกรดเฉลี่ย วันที่สมัคร
1 เด็กหญิงกัลยรัตน์    งามงอน ร.ร. ธรรมบวรวิทยา   ตำบลคำบ่อ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.35 01/02/2019
2 นางสาวสุพิชญา   สุวรรณการ ร.ร. บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.98 01/02/2019
3 นางสาวชนกนันท์   หลักคำ ร.ร. บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.84 01/02/2019
4 นางสาวชุตินันท์   ยะภักดี ร.ร. บ้านข่าพิทยาคม   ตำบลบ้านข่า   อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 3.35 01/02/2019
5 นางสาวจุฬาลักษณ์   แอก ร.ร. ธาตุพนม   ตำบลธาตุพนม   อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม 3.40 01/02/2019
6 นางสาวอรัญญา   เมฆวัน ร.ร. บงใต้โนนรังพัฒนา   ตำบลบงใต้   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.04 01/02/2019
7 นางสาววรรณภา   สอนโพธิ์ ร.ร. บึงโขงหลงวิทยาคม   ตำบลบึงโขงหลง   อำเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ 3.33 02/02/2019
8 นางสาวธัญรดา   ตะดวงดี ร.ร. บึงโขงหลงวิทยาคม   ตำบลบึงโขงหลง   อำเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ 3.57 02/02/2019
9 นางสาวจีรนันท์   แพงโสม ร.ร. บึงโขงหลงวิทยาคม   ตำบลบึงโขงหลง   อำเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ 3.52 02/02/2019
10 นางสาวธัญลักษณ์   สอนโพธิ์ ร.ร. บึงโขงหลงวิทยาคม   ตำบลบึงโขงหลง   อำเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ 3.64 02/02/2019
11 นายธีรยุทธ   ศรียางนอก ร.ร. บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.96 02/02/2019
12 เด็กชายปฤษฎิ์   ฤทธิธรรม ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.87 03/02/2019
13 นางสาวนภารัตน์   สังข์วาลวงศ์ ร.ร. กุดเรือคำพิทยาคาร   ตำบลกุดเรือคำ   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 3.67 04/02/2019
14 นายนวพล   พรมวัง ร.ร. ท่าแร่ศึกษา   ตำบลท่าแร่   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 2.00 04/02/2019
15 นางสาวประภัสสร   ผิวยะเมือง ร.ร. บ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่126   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 2.94 05/02/2019
16 นางสาวนริศรา   แสงสิทธิ์ ร.ร. กุดบากพัฒนาศึกษา   ตำบลกุดบาก   อำเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร 2.99 05/02/2019
17 นางสาวอิศริญาภรณ์   เหมหาญ ร.ร. บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.74 05/02/2019
18 นางสาวภูพิงค์   ขจิตสุวรรณ ร.ร. กุดบากพัฒนาศึกษา   ตำบลกุดบาก   อำเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร 3.29 05/02/2019
19 นางสาวชญาดา   คำเที่ยง ร.ร. พังโคนวิทยาคม   ตำบลไฮหย่อง   อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร 3.50 05/02/2019
20 นางสาวพีรภักดิ์   โคตรหลักเพชร ร.ร. อนุบาลนิคมน้ำอูน   ตำบลหนองปลิง   อำเภอนิคมน้ำอูน   จังหวัดสกลนคร 2.85 05/02/2019
21 นางสาวพิมพิกา   ปุนริบูรณ์ ร.ร. บึงโขงหลงวิทยาคม   ตำบลบึงโขงหลง   อำเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ 3.16 06/02/2019
22 นายธีรเดช   ตาปนานนท์ ร.ร. บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.06 06/02/2019
23 นางสาวพรนภา   สังข์วงษา ร.ร. บ้านโนนสะอาดนาเหมือด   ตำบลโนนสะอาด   อำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 3.26 06/02/2019
24 นางสาวพิมพ์รภัทร   วะริรัตน์ ร.ร. อากาศอำนวยศึกษา   ตำบลอากาศ   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.33 06/02/2019
25 นางสาวจิราภา   สิมมาเคน ร.ร. ภูดินแดงวิทยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 06/02/2019
26 นางสาวนิสรา   ศรีท้าว ร.ร. ชุมชนบ้านกลางนาโน   ตำบลโพนแพง   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.32 06/02/2019
27 นางสาวรัตนาภรณ์   บุญเนาว์ ร.ร. ชุมชนบ้านกลางนาโน   ตำบลโพนแพง   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.39 06/02/2019
28 เด็กหญิงกนกนาฏ   ฤทธิธรรม ร.ร. บ้านกุดตะกาบ   ตำบลวาริชภูมิ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 0.00 06/02/2019
29 เด็กหญิงมะลิวัลย์   ฝันใจ ร.ร. บ้านกุดตะกาบ   ตำบลวาริชภูมิ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 0.00 06/02/2019
30 นางสาวอภิญญา   ผายสียวน ร.ร. ชุมชนบ้านกลางนาโน   ตำบลโพนแพง   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.92 06/02/2019
31 นางสาวณัฐธิดา   บุญเนาว์ ร.ร. ชุมชนบ้านกลางนาโน   ตำบลโพนแพง   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.34 06/02/2019
32 นางสาวสุมิตรา   ไพสีขาว ร.ร. ชุมชนบ้านกลางนาโน   ตำบลโพนแพง   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.50 06/02/2019
33 นายชินวัตร   ตงบุญชัย ร.ร. อากาศอำนวยศึกษา   ตำบลอากาศ   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 0.00 06/02/2019
34 นางสาวกัญญารัตน์   ผาอินทร์ ร.ร. มารีย์พิทักษ์   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 0.00 06/02/2019
35 นางสาวอรดา   ภาวงศ์ ร.ร. ธรรมบวรวิทยา   ตำบลคำบ่อ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.22 06/02/2019
36 นางสาวจารุวรรณ   ปัญญาเฉียบ ร.ร. ภูดินแดงวิทยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 06/02/2019
37 นางสาวบัณพร   สาริศรี ร.ร. ภูดินแดงวิทยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 06/02/2019
38 นางสาวปานไพรินทร์   มะยงค์ ร.ร. บ้านกุดตะกาบ   ตำบลวาริชภูมิ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 0.00 06/02/2019
39 นางสาวนิภาพร   แก้วนา ร.ร. บ้านกุดตะกาบ   ตำบลวาริชภูมิ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 0.00 06/02/2019
40 นางสาวสิราวรรณ   พานิจ ร.ร. อนุบาลภัทรวรรณ   ตำบลคำบ่อ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 0.00 06/02/2019
41 นางสาวอรวรรณ   อ้วนแก้ว ร.ร. บ้านแพงพิทยาคม   ตำบลบ้านแพง   อำเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม 3.89 06/02/2019
42 นางสาววนิชา   สาระเนตร ร.ร. อากาศอำนวย   ตำบลอากาศ   อำเภออากาสอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.13 07/02/2019
43 นางสาวธัญศิริ   ศรีแก้ว ร.ร. มารีย์พิทักษ์ สว่างแดนดิน   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.57 07/02/2019
44 นางสาวอินทิรา   โมระดา ร.ร. มารีย์พิทักษ์ สว่างแดนดิน   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.12 07/02/2019
45 นางสาวชาลิสา   หุนติราช ร.ร. บ้านทุ่งโพธิ์   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 07/02/2019
46 นายชฎาธาร   วุฒิตะสาร ร.ร. บ้านทุ่งโพธิ์   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 07/02/2019
47 นายสหรัฐ   คันทนาด ร.ร. บ้านทุ่งโพธิ์   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 07/02/2019
48 เด็กหญิงศศิวิมล   ไกรกิจราษฎร์ ร.ร. บ้านทุ่งโพธิ์   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 07/02/2019
49 นางสาวอรัญญา   บริสุทธิ์ ร.ร. บ้านทุ่งโพธิ์   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 07/02/2019
50 นางสาวสุธาวัลย์   สมพินิจ ร.ร. อนุบาลภัทรวรรณ   ตำบลคำบ่อ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.08 07/02/2019
51 นางสาวกัณฑิมา   เพ็ญศรี ร.ร. อากาศอำนวยศึกษา   ตำบลอากาศ   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.73 07/02/2019
52 นางสาวศศิประภา   เข็มอุทา ร.ร. บ้านแพงพิทยาคม   ตำบลบ้านแพง   อำเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม 3.47 07/02/2019
53 เด็กชายนนธวัช   จันทร์เสนา ร.ร. บึงโขงหลงวิทยาคม   ตำบลบึงโขงหลง   อำเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ 2.40 08/02/2019
54 นายพศิน   วงศ์เตชะ ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 08/02/2019
55 เด็กหญิงสุจิตรา   ฉลาดเลิศ ร.ร. บ้านโนนทรายคำ   ตำบลสว่าง   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร 0.00 08/02/2019
56 นางสาวพรปวีณ์   วะสุกัน ร.ร. เจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์   ตำบลโคกศิลา   อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร 3.00 08/02/2019
57 เด็กหญิงอารยาณี   สายเหล็ก ร.ร. ชุมชนไผ่ล้อม   ตำบลไผ่ล้อม   อำเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม 3.10 08/02/2019
58 นางสาวมาฆศิริ   ไพสีขาว ร.ร. อากาศอำนวยศึกษา   ตำบลโพนแพง   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.39 08/02/2019
59 นายศุภกิจ   ยอดสง่า ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.66 08/02/2019
60 นางสาวศิลิลทิพย์   คำทะเนตร ร.ร. บ้านโนนทรายคำ   ตำบลสว่าง   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร 0.00 08/02/2019
61 นางสาวธัญวลัย   เรี่ยวสกุลชาติ ร.ร. บงใต้โนนรังพัฒนา   ตำบลบงใต้   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 0.00 08/02/2019
62 นางสาวศุภา​พิชญ์​   ชนะ​กิจ​ ร.ร. โรงเรียน​บ้าน​ง่อน​หนอง​พ​ะ​เนา​ว​์​มิตรภาพ​ที่126   ตำบลสว่าง แดนดิน​   อำเภอสว่าง​แดนดิน​   จังหวัดสกลนคร 3.19 08/02/2019
63 นางสาวสลุตา    สีลำไต้ ร.ร. โรงเรียรชุมชนไผ่ล้อม   ตำบลไผ่ล้อม   อำเภอบ้านเเพง   จังหวัดนครพนม 3.67 08/02/2019
64 นางสาวสุพรรษา   บุตรรินทร์ ร.ร. บ้านตาดโตน   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 3.42 09/02/2019
65 นางสาวศิริลักษณ์   เบียดนอก ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 0.00 09/02/2019
66 นายสิทธิชัย   สุวะศรี ร.ร. ภูดินเเดงวิยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 09/02/2019
67 นายเทพทักษิณ   ผ่อนเเผ้ว ร.ร. มารีย์พิทักษ์ สว่างแดนดิน   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 0.00 09/02/2019
68 นางสาวณัฐวิภา   ปรัทุมรัตน์ ร.ร. มารีย์พิทักษ์ สว่างแดนดิน   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.74 09/02/2019
69 นางสาวฟ้าใส   เศรษฐาชัย ร.ร. มารีย์พิทักษ์ สว่างแดนดิน   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.70 09/02/2019
70 เด็กชายศรัณธวัช   แก้วชาลุน ร.ร. อุเทนพัฒนา   ตำบลโนนตาล   อำเภอท่าอุเทน   จังหวัดนครพนม 2.48 09/02/2019
71 นางสาวญาณันธร   หล้าจันทะ ร.ร. มัธยมวานรนิวาส   ตำบลวานรนิวาส   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 3.40 09/02/2019
72 นางสาวอัญญารัตน์   ทัศน์จันดา ร.ร. บ้านเชิงชุม   ตำบลเชิงชุม   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร 3.00 09/02/2019
73 นางสาวจิตรลดา    ผุยหลวงค ร.ร. บ้านแพงพิทยาคม   ตำบลบ้านแพง   อำเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม 2.90 09/02/2019
74 นางสาวเกษศิริ   ดีประวี ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.73 09/02/2019
75 นางสาวจุไรวรรณ   ไชยบุตร ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.50 10/02/2019
76 นางสาวนงนภัส   แสงมะณี ร.ร. ภูดินเเดงวิยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 10/02/2019
77 นางสาวสุพรรณษา   ดียา ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.52 10/02/2019
78 นางสาวมนทิณี   แก้วฝ่าย ร.ร. โพนงามศึกษา   ตำบลสามัคคีพัฒนา   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.81 10/02/2019
79 นายธนกฤต   โพธิ์นาง ร.ร. ภูดินเเดงวิยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 10/02/2019
80 นางสาวอังคณา   พลอาชา ร.ร. บึงกาฬ   ตำบลวิศิษฐ์   อำเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ 2.95 10/02/2019
81 นายนวกรณ์   เหล่าชัย ร.ร. บึงโขงหลงวิทยาคม   ตำบลบึงโขงหลง   อำเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ 2.14 10/02/2019
82 เด็กหญิงมุขธิดา   จำรักษา ร.ร. ภูดินแดงวิทยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 12/02/2019
83 นางสาวสิริกร   เหลือสิริ ร.ร. ภูดินแดงวิทยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 12/02/2019
84 นายสถาพร   แสนสอน ร.ร. ภูดินแดงวิทยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 12/02/2019
85 นายศตวรรต   ป๊อกตื้อ ร.ร. ชุมชนไผ่ล้อม   ตำบลไผ่ล้อม   อำเภอบ้านแพง   จังหวัดสกลนคร 0.00 12/02/2019
86 นางสาวพัชรินทร์   ทุมกิจจะ ร.ร. บ้านโนทรายคำ   ตำบลสว่าง   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร 0.00 12/02/2019
87 นางสาวศุภนิดา    บงบุตร ร.ร. ท่าสงครามวิทยา   ตำบลท่าก้อน   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.50 12/02/2019
88 นางสาวกนกวรรณ   เจริญขึ้น ร.ร. บ้านเชิงชุม   ตำบลเชิงชุม   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร 3.56 12/02/2019
89 นางสาวญานิศา   ยะภักดี ร.ร. อากาศอำนวยศึกษา   ตำบลอากาศ   อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 3.16 13/02/2019
90 นางสาวธันยพร   ผิวงาม ร.ร. โรงเรียน​บ้าน​ง่อน​หนอง​พ​ะ​เนา​ว​์​มิตรภาพ​ที่126   ตำบลสว่าง แดนดิน​   อำเภอสว่าง​แดนดิน​   จังหวัดสกลนคร 3.36 14/02/2019
91 นางสาวชุติธิดา   ศรีพรมษา ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.68 14/02/2019
92 นางสาวอชิรภรณ์   เบ็ญชัย ร.ร. ภูดินเเดงวิยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 17/02/2019
93 เด็กหญิงฐิติพร   กาลวิบูลย์ ร.ร. มารีย์พิทักษ์ สว่างแดนดิน   ตำบลสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.24 17/02/2019
94 เด็กชายดุลยวัตร   อินสาคร ร.ร. การกุศลวัดบูรพา   ตำบลแวง   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 0.00 17/02/2019
95 นางสาววิกานดา   พลศรีดา ร.ร. ภูดินเเดงวิยา   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 17/02/2019
96 นางสาวศศิภา   พรหมผัน ร.ร. ธรรมบวรวิทยา   ตำบลคำบ่อ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 0.00 17/02/2019
97 นางสาวจิตรไตรรัตน์   สายสมบูรณ์ ร.ร. บ้านทุ่งโพธิ์   ตำบลหนองสนม   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 18/02/2019
98 นายธนวัฒน์   ราษี ร.ร. บ้านส้งเปือย   ตำบลขัวก่าย   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 0.00 18/02/2019
99 นางสาวอริษา   ปุ่งคำน้อย ร.ร. นาหว้าพิทยาคม   ตำบลนาหว้า   อำเภอนาหว้า   จังหวัดนครพนม 3.27 21/02/2019
100 นางสาวสุดารัตน์   อุสาพรหม ร.ร. นาหว้าพิทยาคม   ตำบลนาหว้า   อำเภอนาหว้า   จังหวัดนครพนม 3.92 21/02/2019
101 เด็กหญิงพรทิพย์   หาญมนตรี ร.ร. สกลทวาปี   ตำบลโนนหอม   อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 0.00 21/02/2019
102 นางสาวเข็มอัปสร   หอมสมบัติ ร.ร. การกุศลวัดบูรพา   ตำบลแวง   อำเภอสว่างเเดนดิน   จังหวัดสกลนคร 0.00 21/02/2019