ระบบรับสมัครนักเรียนต้นแบบออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องต้นแบบ) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนภูดินแแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  เขียนที่ สมัครออนไลน์  
  วันที่
ข้อมูลส่วนตัว ::  
เลขบัตรประชาชน
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ     นามสกุล     ชื่อเล่น
ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ
วันเกิด วันที่เกิด เดือนเกิด พ.ศ. เกิด อายุ
โทรศัพท์
บ้านเลขที่ หมู่ บ้าน ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ข้อมูล บิดา ::  
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุล บิดา :: คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
อาชีพ โทรศัพท์
ข้อมูล มารดา ::  
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุล มารดา :: คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
อาชีพ   โทรศัพท์
ข้อมูลที่อยู่ปัจุบัน ::  
ปัจจบันอาศัยอยู่กับ คำนำหน้าชื่อ